کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: هوشنگ امید-ادبیات روسیه
خرید کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟
جستجوی کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟ در گودریدز

معرفی کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟


 کتاب تلقین شفابخش
 کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟
 کتاب مارکسیسم و تروریسم
 کتاب نصیحت نامه
 کتاب گرگ خاکستری
 کتاب آخرین نبرد لنین