کتاب سرشت تلخ بشر

اثر آیزایا برلین از انتشارات ققنوس - مترجم: لی‎لا سازگار-ادبیات روسیه