کتاب ناگهان مشهور شد

اثر سرگئی آیزنشتاین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: بهزاد موسوی امین-ادبیات روسیه

همه چیز شاید از روزی در کودکی سرگئی ایزنشتاین شروع شد،از سفری خانوادگی به پاریس که فیلمی از ژرژملی یس را دید.سینما و هنر از همان روز در وجود ایزنشتاین خانه کرد و سال ها بعد که در دانشگاه قید مهندسی را زد و با تئاتر و معماری آشنا شد،ترجیح داد راهش را در سینمامادامه بدهد و نتیجه ی ادامه دادن این راه نظریه ای در تدوین سینما شد که مسیر سینما را تغییر داد و البته فیلم هایی که بدل شدند به بخشی از آنچه هنر سینما می نامیمش.ناگهان مشهور شد کتاب خاطرات این فیلم ساز روس است ،اما شباهتی به شیوه ی متعارف خاطرات ندارد و بیشتر به کتابی شبیه است که شرح ایده های یک هنرمند باشد؛آدمی که ترجیح می دهد همان گونه که چیزی می آفریند،نوشته ها ا روی کاغذ بیاورد. این نوشته ها،این مقاله های خلاق،نوشته ی آدمی هستند که سینما بدون او بدل نمی شد به مهم ترین اختراع قرن بیستم،شناختن ایزنشتاین و سینمایش بدون خواندن این خاطرات،این مقاله ها،این ایده های نبوغ آمیز،ممکن نیست.


خرید کتاب ناگهان مشهور شد
جستجوی کتاب ناگهان مشهور شد در گودریدز

معرفی کتاب ناگهان مشهور شد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ناگهان مشهور شد


 کتاب زندگان جاوید
 کتاب نیه توچکا
 کتاب ماسک
 کتاب ناتاشا
 کتاب بودای بزرگ کمکشان کن
 کتاب ایوان بونین