کتاب پتر اول

اثر لئو تولستوی از انتشارات نگاه - مترجم: احمد نوری زاده-ادبیات روسیه

رمان تاریخی پتر اول اثر سترگ نویسنده‌ی نامدار روس که ماکسیم گورکی چهره‌ی ماندگار ادبیات جهان آن را در میان رمان‌های تاریخی جهان رمان طراز اول قلمداد کرده زندگی شخصی و سیاسی تراز بزرگ روس را توصیف می‌کند و به موازات آن جنبه‌های گونه‌گون زندگی فرد روس اعم از موژیک دهقان وابسته به زمین و بویارین‌ها اشراف کلان زمیندار و دولتمردان روسیه را در قرن هفدهم - هجدهم که آغاز فروپاشی‌ی نظام زمینداری در روسیه و نطفه‌بندی نظام بورژوایی روسیه بود با قدرت ادبی بی‌همانند و توصیف‌های داستانی شگرف به تصویر می‌کشد .

پتر اول زندگی شخصی و سیاسی تزار بزرگ روس را روایت، و به موازات آن جنبه‌های گوناگون زندگی روس‌ها اعم از موژیک (دهقان وابسته به زمین) و بویارین‌ها (اشراف کلان زمین‌دار) و دولت‌مردان روسیه را در آغاز فروپاشی نظام کلان زمین‌داری و نطفه‌بندی نظام بورژوایی در آن کشور با قدرتی ادبی توصیف می‌کند. این کتاب حاصل ۲۵ سال پژوهش «تولستوی» درباره‌ی پتر اول است. رمان ۳ ‌جلدی حاضر در واقع کار ناتمامی است که با مرگ نویسنده به فرجام نرسیده‌است.


خرید کتاب پتر اول
جستجوی کتاب پتر اول در گودریدز

معرفی کتاب پتر اول از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پتر اول


 کتاب زمین نوآباد
 کتاب تراژدیهای کوچک
 کتاب دانشکده های من
 کتاب نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ
 کتاب باغ آلبالو
 کتاب ریخت شناسی قصه های پریان