کتاب گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

اثر رومن یاکوبسن از انتشارات نویسه پارسی - مترجم: فرهاد ساسانی-ادبیات روسیه
خرید کتاب گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا
جستجوی کتاب گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا در گودریدز

معرفی کتاب گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا


 کتاب ایرانی که من شناختم
 کتاب یوگنی انه گین
 کتاب فارسی در گویش بیرجند
 کتاب سلطه ی تاریکی
 کتاب افسانه های تولستوی
 کتاب افسانه های روسی