کتاب استالین و تجدد

اثر گنادی زیوگانوف از انتشارات روزآمد - مترجم: ابراهیم شیری-ادبیات روسیه
خرید کتاب استالین و تجدد
جستجوی کتاب استالین و تجدد در گودریدز

معرفی کتاب استالین و تجدد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استالین و تجدد


 کتاب ماجراهای الکترونیک
 کتاب چالش های معاصر تعیین سرنوشت اقوام
 کتاب اشباح
 کتاب سوگ نامه
 کتاب نازک دل
 کتاب تکامل نگرش مونیستی تاریخ