کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب گنج درونی شما چیست؟

کتاب گنج درونی شما چیست؟

اثر استیو اولشر از انتشارات آوین


 کتاب یادداشت های رمان ابله

کتاب یادداشت های رمان ابله

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نیلوفر


 کتاب ماتریالیسم هوشمند

کتاب ماتریالیسم هوشمند

اثر اوالد آیلینکو از انتشارات گویش نو


 کتاب اتاق شماره ۶ آنتون چخوف

کتاب اتاق شماره ۶ آنتون چخوف

اثر ناصر حسینی مهر از انتشارات ماهریس


 کتاب مارینا ایوانونا تسوه تایوا

کتاب مارینا ایوانونا تسوه تایوا

اثر مارینا تسوتایوا از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب درسو اوزالا

کتاب درسو اوزالا

اثر ولادیمیر آرسنیف از انتشارات نیلوفر


 کتاب فرویدگرایی نقدی مارکسیستی

کتاب فرویدگرایی نقدی مارکسیستی

اثر والنتین ولوشینوف از انتشارات لاهیتا


 کتاب صد قطره بارانی که پشت سر می دویدند

کتاب صد قطره بارانی که پشت سر می دویدند

اثر آرسنی تارکوفسکی از انتشارات مشکی


 کتاب حقایق جنگ اوکراین

کتاب حقایق جنگ اوکراین

اثر مجموعه ی نویسندگان-گنادی زیوگانوف از انتشارات گل آذین


 کتاب بی بی پیک

کتاب بی بی پیک

اثر لودمیلا اولیتسکایا از انتشارات نشر چشمه