کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب پیکان زرد

کتاب پیکان زرد

اثر ویکتور پلوین از انتشارات نشر نون


 کتاب مجموعه آثار چخوف

کتاب مجموعه آثار چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات توس


 کتاب گذر از رنج ها

کتاب گذر از رنج ها

اثر آلکسیی نیکولایویچ تولستوی از انتشارات امیرکبیر


 کتاب زندگی حشره ای

کتاب زندگی حشره ای

اثر ویکتور پلوین از انتشارات نیلوفر


 کتاب نگاه پرتگاه

کتاب نگاه پرتگاه

اثر والری شفچوک از انتشارات نگاه


 کتاب مجموعه آثار ماکسیم گورکی

کتاب مجموعه آثار ماکسیم گورکی

اثر ماکسیم گورکی از انتشارات نگاه


 کتاب ناگهان مشهور شد

کتاب ناگهان مشهور شد

اثر سرگئی آیزنشتاین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خود زندگی نامه نابهنگام

کتاب خود زندگی نامه نابهنگام

اثر یوگنی یفتوشنکو از انتشارات ناهید


 کتاب آفرینش جهان

کتاب آفرینش جهان

اثر ژرژ گاموف از انتشارات پژوهنده


 کتاب حکایات تمثیلی

کتاب حکایات تمثیلی

اثر ایوان آندریویچ کریلوف از انتشارات نیلوفر