کتاب ایوان واسیلویچ

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات قطره - مترجم: مهران سپهری-ادبیات روسیه