کتاب خانه ی زویا

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز - مترجم: عباس علی عزتی-ادبیات روسیه