کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب ماجراهای الکترونیک

کتاب ماجراهای الکترونیک

اثر یوگنی ولتیستوف از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب چالش های معاصر تعیین سرنوشت اقوام

کتاب چالش های معاصر تعیین سرنوشت اقوام

اثر ت ی خبرییوا از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب اشباح

کتاب اشباح

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات نشر آواز


 کتاب سوگ نامه

کتاب سوگ نامه

اثر آنا آخماتووا از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب نازک دل

کتاب نازک دل

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات مهراندیش


 کتاب تکامل نگرش مونیستی تاریخ

کتاب تکامل نگرش مونیستی تاریخ

اثر گئورگی والنتینوویچ پلخانوف از انتشارات روزآمد


 کتاب تاریخ عرب در قرون جدید

کتاب تاریخ عرب در قرون جدید

اثر لوتسکی از انتشارات روزآمد


 کتاب نظریه اقتصادی طبقه مرفه

کتاب نظریه اقتصادی طبقه مرفه

اثر نیکلای ایوانویچ بوخارین از انتشارات روزآمد


 کتاب استالین و تجدد

کتاب استالین و تجدد

اثر گنادی زیوگانوف از انتشارات روزآمد


 کتاب آزادی و اراده

کتاب آزادی و اراده

اثر نیکولاس لوسکی از انتشارات نقش جهان