کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب قتل در لویاتان

کتاب قتل در لویاتان

اثر باریس آکونین از انتشارات کتاب کنج


 کتاب پیشینیان بزرگ من 2

کتاب پیشینیان بزرگ من 2

اثر گری کیموویچ کاسپاروف از انتشارات شباهنگ


 کتاب یادداشت های جنایت و مکافات

کتاب یادداشت های جنایت و مکافات

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نیلوفر


 کتاب هارمونی برای نوآموزان

کتاب هارمونی برای نوآموزان

اثر تاتیانا سورنونا کورگیان از انتشارات نای و نی


 کتاب تئوری کمپوزیسیون معاصر

کتاب تئوری کمپوزیسیون معاصر

اثر مجموعه ی نویسندگان-یوری خولوپف از انتشارات نای و نی


 کتاب 24 پرلود جز

کتاب 24 پرلود جز

اثر نیکلای کاپوستین از انتشارات نای و نی


 کتاب اصول ارکستراسیون

کتاب اصول ارکستراسیون

اثر نیکلای ریمسکی کرساکف از انتشارات نای و نی


 کتاب یکاترینا

کتاب یکاترینا

اثر ناتالیا کارنیوا از انتشارات فرهنگ معاصر


 کتاب شرط بندی

کتاب شرط بندی

اثر آنتون چخوف از انتشارات آریاگهر


 کتاب یادداشت های یک آدم مرده

کتاب یادداشت های یک آدم مرده

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات نشر گویا